Pravidlá používania webovej stránky

 1. Tieto pravidlá používania webovej stránky („Pravidlá”) vydala spoločnosť MWT Solutions S.A. („MWTS”) so sídlom v Poznani, ul. Szyperska 14, 61-745 Poznaň, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000736715, vedeného Okresným súdom Poznaň – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, pričom používa pridelené Daňové Identifikačné Číslo PL7781451059 a číslo REGON 300721670.

 2. Pravidlá špecifikujú podmienky, za ktorých MWTS poskytuje bezplatné používanie webových stránok („Stránka”) MWTS a jej pobočiek, vrátane obsahu alebo nástrojov na nich obsiahnutých alebo takto poskytovaných služieb.

 3. Používaním tejto Stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami týchto Pravidiel. Ak nesúhlasíte s podmienkami Pravidiel, ďalšie používanie Stránky nie je povolené.

 4. Práva k Stránke ako celku patria MWTS a práva k jednotlivým prvkom jej obsahu patria buď MWTS alebo fyzickým a právnickým osobám, ktorých materiály sú na Stránke sprístupnené v súlade so zákonom.

 5. Služby a obsah dostupný na Stránke sú dostupné všetkým návštevníkom, s výnimkou služieb alebo obsahu vyžadujúceho registráciu, ako to jasne naznačuje obsah príslušnej webovej podstránky.

 6. Pri používaní Stránky sa do IT systému používateľa inštalujú súbory cookies na identifikačné a štatistické účely. Viac informácií o súboroch cookies používaných MWTS je k dispozícii v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných na Stránke.

 7. Používatelia Stránky majú právo používať materiály sprístupnené jej prostredníctvom len v rámci tzv čestného použitia, upravené ustanoveniami zákona o autorskom práve a súvisiacich právach (Z. z. z 2006 r., č. 90, položka 631, v znení neskorších predpisov).

 8. Používanie Stránky prebieha prostredníctvom verejne dostupnej Internetovej siete, ktorá svojou povahou nezaručuje spoľahlivosť ani dôvernosť komunikácie medzi používateľom a MWTS, vrátane obsahu prenášaných informácií a dôvernosti údajov používateľa.

 9. MWTS sa usiluje poskytnúť nepretržitú a plnú dostupnosť Stránky za každých okolností, ale nezaručuje a nezodpovedá za jej dostupnosť.

 10. Používanie Stránky a obsahu, nástrojov alebo služieb na nej obsiahnutých je povolené len na osobné použitie na účely, ktoré sú v súlade s účelom Stránky a s ustanoveniami zákona, Pravidiel a osvedčených postupov. Najmä nie je povolené ich použitie v akejkoľvek organizovanej komerčnej alebo neziskovej činnosti bez písomného súhlasu MWTS.

 11. Sťažnosti a pripomienky týkajúce sa fungovania Stránky a dostupného obsahu, nástrojov a služieb hláste na e-mailovú adresu marketing@mwtsolutions.eu. Žiadosť by malo obsahovať minimálne meno, priezvisko, e-mailovú adresu, ako aj podrobný popis okolností a nezrovnalostí, ktoré sú dôvodom sťažnosti, v opačnom prípade môže MWTS sťažnosť ponechať bez posúdenia. Sťažnosti budú posúdené do 14 dní od ich prijatia. O vybavení sťažnosti bude podávateľ sťažnosti informovaný e-mailom.

 12. MWTS sa usiluje zaistiť, že nástroje a služby poskytované na Stránke sú vždy dostupné a správne fungujú, ale MWTS nezodpovedá za žiadne následky vyplývajúce z ich nesprávnej prevádzky alebo nedostupnosti v akomkoľvek čase, vrátane účinkov vyplývajúcich z používania nástrojov a služieb.

 13. MWTS sa usiluje zaistiť, že obsah zverejnený na Stránke je aktuálny, presný a dostupný nepretržite, avšak MWTS nezodpovedá za žiadne dôsledky vyplývajúce z toho, že obsah je zastaraný, irelevantný, nepresný alebo nekonzistentný so skutočným stavom, ako aj za ich nedostupnosť v akomkoľvek momente, vrátane následkov spojených s dôverovaním týmto obsahom.

 14. MWTS sa usiluje zaistiť, aby Stránka neobsahovala škodlivý softvér, ale MWTS nezodpovedá za dôsledky používania webových stránok v IT systéme používateľa, vrátane technickej infraštruktúry a údajov.

 15. MWTS nezodpovedá za následky nesprávneho používania Stránok, vrátane následkov zablokovania alebo zrušenia registrácie zo strany MWTS.

 16. MWTS nezodpovedá za právne, finančné ani iné dôsledky používania informácií zverejnených na Stránke používateľom. MWTS nezodpovedá za škody alebo straty, vrátane strát zisku používateľa alebo tretích strán súvisiace akýmkoľvek spôsobom s využívaním týchto informácií, vrátane rozhodnutí pri individuálnom prípade. Používanie Stránky používateľom prebieha na jeho vlastné riziko.

 17. MWTS nezodpovedá za správne fungovanie prevádzkovateľov zabezpečujúcich pripojenie k Stránke, a to tak na strane MWTS, ako aj osôb používajúcich Stránku.

 18. MWTS je oprávnená kedykoľvek zmeniť Pravidlá. Zmena Pravidiel si nevyžaduje predchádzajúce oznámenie a nadobudne platnosť zverejnením novej verzie Pravidiel na Stránke. Ak nesúhlasíte so zmenou Pravidiel, ďalšie používanie Stránky nie je povolené.

 19. MWTS môže kedykoľvek zmeniť rozsah alebo typ obsahu dostupného na Stránke, ako aj rozšíriť, zmeniť, obmedziť alebo prestať ponúkať niektoré funkcie alebo všetky nástroje alebo služby dostupné na Stránke.

 20. MWTS si vyhradzuje právo na záväzný výklad obsahu Pravidiel.

 21. MWTS nezodpovedá za obsah, prevádzku a bezpečnosť webových stránok patriacich iným subjektom, na ktoré sú na tejto Stránke umiestnené odkazy (linky). Tieto stránky fungujú nezávisle a nie sú žiadnym spôsobom kontrolované MWTS. Odporúčame, aby ste si pri návšteve iných webových stránok prečítali zásady ochrany osobných údajov a pravidlá používania ich vlastníka.

 22. Všetky spory vyplývajúce z používania Stránky, ktoré sa nevyriešia mimosúdnou dohodou, budú riešené príslušným miestnym a vecným všeobecným súdom.