Informačná klauzula

Vážení,

chceli by sme Vás informovať, ako budeme spracúvať vaše osobné údaje a uviesť účel, ktorému majú slúžiť. Objasnením týchto otázok si chceme splniť informačnú povinnosť vyplývajúcu z GDPR. Preto by sme chceli, aby ste vedeli, že:

 1. Správcom Vašich osobných údajov, teda subjektom rozhodujúcim o tom, ako budú Vaše osobné údaje použité, je MWT Solutions S.A., Organizační složka so sídlom v Prahe, ktorá údaje spracúva spolu so spoločnosťou MWT Solutions S.A. so sídlom v Poznani na ul. Szyperska 14, 61-754 Poznaň.
 2. Správca určil dozorný orgán, ktorý je možné kontaktovať e-mailom na adresu: gdpr@mwtsolutions.eu alebo poštou na adresu sídla Správcu.
 3. Vaše údaje môžu byť spracované:
  1. za účelom zodpovedania vašich otázok pomocou kontaktného formulára na webovej stránke;
  2. ak ste s tým súhlasili, za účelom zasielania obchodných a marketingových informácií na Vami uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú adresu;
  3. za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami na základe zadanej objednávky alebo vykonania krokov na jej uzavretie;
  4. na účely plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami o organizovaní kurzov, školení a konferencií alebo podnikaní krokov na ich uzatvorenie;
  5. spoločnosť môže spracovávať údaje aj vtedy, ak ste prejavili záujem dostávať od nás newsletter.
 4. Vaše údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na plnenie úloh vyplývajúcich z obsahu korešpondencie. Údaje získané na uzatvorenie zmluvy uchovávame po dobu nevyhnutnú na jej realizáciu. V prípade ak udelíte súhlas na zasielanie obchodných a marketingových informácií, Vaše osobné údaje budú spracované maximálne dovtedy, kým svoj súhlas neodvoláte alebo kým neodstúpite zo zasielania newslettera.
 5. Prístup k osobným údajom budú mať naši oprávnení zamestnanci, spolupracovníci, ako aj poskytovatelia služieb, ktorých využívame (napr. IT služby, marketingové služby atď.).
 6. Máte právo na prístup k osobným údajom a na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a v prípade údajov spracúvaných na základe Vášho súhlasu – právo na prenosnosť údajov.
 7. V prípade spracovania vašich osobných údajov na základe zákonného oprávneného záujmu máte právo namietať proti spracovaniu z dôvodov súvisiacich s Vašou špecifickou situáciou. Ak toto právo uplatníte, prestaneme spracovávať Vaše údaje na tento účel, pokiaľ nepreukážeme oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
 8. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
 9. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas bez vplyvu na zákonnosť spracovania, ktorý bol vykonaný na základe vyššie uvedeného súhlasu pred jeho odvolaním.
 10. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre nadviazanie kontaktu a zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo požiadavky, ako aj uzatvorenie alebo realizáciu zmluvy a/alebo zasielanie obchodných a marketingových informácií.
 11. Vaše osobné údaje budú predmetom profilovania.
 12. Akékoľvek otázky a žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu: gdpr@mwtsolutions.eu.